Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Nimi: VisitInari Oy (Y-tunnus 2702265-6)
Yhteystiedot: Inarintie 40, 99870 Inari

Yhteyshenkilö

Tapani Lappalainen
Yhteystiedot: Inarintie 40, 99870 Inari

Rekisterin nimi:

VisitInari Oy:n asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaiden henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten:

  • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
  • varausten hoitaminen
  • maksaminen, maksujen valvonta ja perintä
  • rekisterinpitäjän tavaroiden ja palvelujen markkinointi
  • rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittäminen ja siihen liittyvä asiakaspalvelun kehittäminen

Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8 pykälän 1 momentin 1, 2, 5 ja 6 kohtaan.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaista kerätään ja talletetaan seuraavat tiedot:

  • asiakastiedot: etunimi, sukunimi, kieli, yhteystiedot (esim. puhelimen ja matkapuhelimen numero sekä sähköpostiosoite ja muu sähköinen osoitetieto) yhteydenottoa varten, arvo, kansalaisuus, kaupunki.
  • varaustiedot (esim. tiedot aiemmin tehdyistä varauksista ja tulevista varauksista)
  • lainsäädännön mukaiset suoramainonnan, etämyynnin ja muun suoramarkkinoinnin kieltotiedot
  • muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot (esim. tiedot asiakkaan ilmoittamista liikuntarajoituksista, vammoista ja sairauksista, jotka ovat tarpeellisia hänen pyytämänsä palvelun toteuttamiseksi)

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään (henkilötietolain 8 pykälän 1 momentin 1 kohta) ja hänen haluamiinsa palveluiden varauksiin, sisäänkirjautumisiin ja ostoihin liittyvistä tapahtumista (henkilötietolain 8 pykälän 1 momentin 2 ja 5 kohdat). Henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös Väestörekisterikeskuksen ja muun osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Asiakkaan henkilötietoja ei luovuteta Visit Inari Oy:ltä muuta kuin asiakkaan tilaukseen tuottamiseen tarvittavia tietoja mahdollisille alihankkijoille. Tällöin luovutetaan asiakkaan nimi, kansallisuus, mahdollisesti puhelin numero (esim. joissakin kuljetusvarauksissa) sekä palvelun tuottamiseen erityisesti liittyvät tiedot (esim. liikunta- ja ruokarajoitteet yms). Poliisille tiedot annetaan pyynnöstä.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakkaan henkilötietoja ei luovuteta Visit Inari Oy:ltä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Manuaalisessa muodossa olevaa aineistoa säilytetään Visit Inari Oy:n toimitiloissa, jotka on lukittu ja valvottu.

B. ATK:lle talletetut tiedot

Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä Visit Inari Oy:n henkilökunnalla, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus.

Tiedot sijaitsevat Crescomin suljetussa verkossa, joka on suojattu teknisesti palomuurilla.

HENKILÖTIETOLAIN 24 PYKÄLÄN MUKAINEN INFORMAATIO ASIAKKAILLE

Rekisteriseloste

Visit Inari Oy:n asiakasrekisteriä käsittelevä rekisteriseloste on nähtävänä verkkokaupassa osoitteessa www.visitinari.fi.

Tarkastusoikeus ja oikeus oikaista virheellinen tieto

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa häntä koskevat asiakasrekisterissä olevat tiedot. Kun asiakas haluaa käyttää tarkastusoikeuttaan, hänen tulee lähettää omakätisesti allekirjoitettu tarkastuspyyntö Visit Inari Oy:lle yllä mainitulla osoitteella. Tarkastuspyynnössä asiakkaan tulee ilmoittaa nimensä, osoitteensa ja puhelinnumeronsa. Visit Inari Oy toimittaa kirjallisen vastauksensa asiakkaalle 30 päivän kuluessa siitä, kun asiakkaan kirjallinen tarkastuspyyntö on saapunut Visit Inari Oy:lle.

Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää Visit Inari Oy:lle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten. Asiakas voi tehdä kiellon ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä mainittuun osoitteeseen tai soittamalla numeroon 040 179 6069.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY Visit Inari Oy:ssä

Tiedonkeruu

Henkilötietoja kerätään henkilötietolakia noudattaen asiakkaan tehdessä palveluvarauksia puhelimella, tiskiltä varaamalla, sähköpostilla tai www-sivujen kautta.

Tarkastusoikeus ja oikeus oikaista virheellinen tieto

Asiakkaanamme olet oikeutettu tarkastamaan sinua koskevat asiakasrekisterissämme olevat tiedot. Kun haluat käyttää tarkastusoikeuttasi, lähetä allekirjoittamasi tarkastuspyyntö em. osoitteeseen.

Mikäli tiedoissasi on virheitä, voit esittää pyynnön virheen korjaamiseksi

Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten. Asiakas voi tehdä kiellon ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä mainittuun osoitteeseen tai soittamalla 040 179 6069.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä henkilötietojen poistamista.

Tiedon säilytys

Tietoja säilytetään Crescom:n suojatussa tietoverkossa, joka on palomuurein eristetty julkisesta verkosta.

Safari­toimisto

+358 (0)40 179 6069
Inarintie 38
99870 Inari

Hotelli Inari

+358 (0)16 671026
Inarintie 40
99870 Inari

Lomakylä Inari

+358 (0)16 671 108
Inarintie 26
99870 Inari

@ copyright Visit Inari | Web by Davas